PRIVACYVERKLARING

 

“Aliantus heeft uw Privacy hoog in het vaandel staan!”

 

Aliantus Oud Seyst BV en Stichting Aliantus Zorg (tezamen hierna “Aliantus”) willen u graag informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring kan wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring kunt u altijd vinden op www.aliantus.nl/privacy.

Aliantus heeft een Functionaris Gegevensbescherming (“FG”) aangesteld, om toe te zien op de bescherming van uw gegevens. Zijn naam is Maurits van Tienen, hij is te bereiken via privacy@aliantus.nl. Hij is een ‘externe’ FG, om onafhankelijkheid te garanderen.

Wat zijn Persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die verwijzen naar een persoon. Dat kan een naam, een adres of telefoonnummer zijn. Maar ook informatie over gezondheid (zoals in het medisch dossier of zorgplan) is een persoonsgegeven. Zelfs informatie die algemeen lijkt (‘de dame in de paarse trui’) kan binnen een specifieke groep direct naar één persoon verwijzen, en is dan ook een persoonsgegeven.

Onder welke wetgeving valt de verwerking van persoonsgegevens?
Aliantus verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, en heeft daarbij te maken met verschillende wetgevingen. In het kader van uw Privacy houdt Aliantus zich met name aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en de ‘Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’.

Datalekken
Aliantus heeft een gedetailleerd Datalekken protocol opgesteld waarin beschreven staat hoe te handelen in geval van een Datalek, inclusief het melden van het Datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geheimhouding
Medewerkers van Aliantus gaan vertrouwelijk om met alle gegevens. Zowel leidinggevenden, verpleegkundigen als andere zorg- en dienstverleners van Aliantus zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alléén aan anderen verstrekken nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Degenen die bij uw verblijf en/of behandeling betrokken zijn, mogen wel onderling gegevens opvragen en uitwisselen. Dat mag echter alleen als dat nodig is voor uw verblijf of uw persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging of behandeling. Om haar taken goed uit te voeren, verwerkt Aliantus hierbij, afhankelijk van uw (zorg-) vraag, mogelijk de volgende gegevens:


a) Algemene persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • CV
 • Motivatiebrief
 • Beeldmateriaal (bv. foto’s)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Verzekeringsgegevens
 • BSN nummer
 • informatie die u zelf verstrekt, bijvoorbeeld op formulieren

b) Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn extra gevoelig. Aliantus beschermt deze daarom extra goed, en zal deze gegevens alleen gebruiken wanneer dat nodig is. Vanwege de gevoelige aard van deze gegevens leggen we in deze verklaring direct uit waarom we deze gegevens kunnen verwerken.

godsdienst of levensovertuiging
Zodat we rekening kunnen houden met religieuze of levensbeschouwelijke voorkeuren, 3 zoals dieetwensen, het verzorgen van religieuze diensten en vieringen, of het aanbieden van geestelijk verzorgers.

gezondheid
Aliantus houdt een medisch dossier en / of zorgplan bij, om goede zorg te kunnen bieden. Dit dossier kan onder andere uw diagnose, uw medicatie, en labuitslagen bevatten. U heeft altijd recht op inzage in dit dossier.

technische gegevens als u onze website bezoekt

 • IP-adres (geanonimiseerd)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type en -instellingen

Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens
Aliantus is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens belangrijk. Dit betekent onder meer dat we:

 • Vertrouwelijk met alle persoonsgegevens omgaan. We zorgen ervoor dat alleen mensen die bij uw gegevens mogen komen dat kunnen, zowel op de computer als op locaties van Aliantus.
 • Goede beveiligingsmaatregelen hebben genomen om deze persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, oneerlijke toegang en diefstal. Zo beveiligen we de computers en netwerken volgens nationale standaarden, en houden we onze locaties veilig. Papieren gegevens gaan in afgesloten dossierkasten, onze medewerkers laten geen gegevens liggen en verzamelen geen overbodige gegevens.
 • Gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben. Zo blijft er niet onnodig lang informatie over u ‘rondslingeren’. Natuurlijk zijn we soms verplicht om zaken langer te bewaren: uw medisch dossier of zorgplan blijft bijvoorbeeld 15 jaar bewaard.

De momenten waarop we persoonsgegevens ontvangen
Wanneer Aliantus zorgdiensten aan u levert tekent u een “Overeenkomst tot verlening van zorgdiensten”. Hierin worden afspraken vastgelegd over de zorg die Aliantus aan u levert. Aliantus verzamelt hierbij alle relevante informatie: uw naam en adresgegevens om u te identificeren, uw medische historie om u goed te kunnen behandelen, 4 verzekeringsgegevens om de betaling te kunnen verwerken.

We gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze diensten
Wij gebruiken persoonsgegevens omdat het nodig is voor het uitvoeren van onze diensten: het leveren van goede, persoonlijke zorg voor iedereen die dat nodig heeft. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen. We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van onze taken. We verwerken uw gegevens onder andere voor:

 • Uw registratie voor de huur van een woning bij Aliantus; en die vervolgens aanbieden
 • Uw registratie voor zorgdiensten bij Aliantus; en vervolgens het aanbieden van die zorg
 • Uw inschrijving voor persoonlijke begeleiding verwerken; en dat vervolgens aanbieden
 • Uw inschrijving voor huishoudelijke hulp verwerken; en dat vervolgens aanbieden
 • Het bijhouden van een medisch dossier; en dat veilig opslaan
 • Het elektronisch delen van uw medische gegevens met de juiste betrokkenen
 • Vrijwilligerswerk mogelijk maken en contact met u onderhouden
 • U op de hoogte houden van de voortgang van uw sollicitatie
 • Cameratoezicht op locatie, om uw en onze veiligheid te garanderen
 • Contact met u onderhouden indien u heeft aangegeven dat te willen
 • Om bij te houden wie we wel en niet mogen benaderen (register niet-benaderen)
 • Interne en externe controles kunnen (laten) uitvoeren op onze diensten
 • Uw vragen beantwoorden, of uw klachten behandelen via e-mail, per post of telefonisch;
 • Bezoek van onze website bijhouden en onze site verbeteren
 • Onze financiële administratie beheren, om te voldoen aan financiële en wettelijke verplichtingen
 • Het voldoen aan uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
 • De kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren

Wij delen uw gegevens alleen wanneer dat nodig is
Aliantus zal uw persoonsgegevens nooit aan derde partijen verkopen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden (zoals met artsen of apotheken) indien dat nodig is voor het uitvoeren van onze taken. In de meeste gevallen zullen we hiervoor uw toestemming vragen. Voor betaling van diensten die gefinancierd worden door uw ziektekostenverzekering of door wettelijke regelingen wisselen we gegevens uit met 5 verzekeraars, het zorgkantoor en de Sociale Verzekeringsbank. Deze hebben informatie nodig om de betaling van uw zorg af te kunnen handelen.

Wij werken alleen samen met partijen waarmee we goede afspraken gemaakt hebben. Daarnaast maken we in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, zoals bijvoorbeeld het Electronisch Clientendossier waarin medische dossiers worden bijgehouden. Daarbij is het mogelijk dat de leverancier van dat systeem ook toegang heeft tot het systeem waarop persoonsgegevens worden verwerkt. Dit is omdat deze leveranciers het systeem goed moeten kunnen onderhouden, en moeten kunnen handelen in geval van problemen. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging. Dat leggen we vast in ‘verwerkersovereenkomsten’.

We gebruiken uw gegevens alleen voor de doeleinden waar we ze in eerste instantie voor verzameld hebben  
Als we bijvoorbeeld uw gegevens hebben verkregen voor een sollicitatie, zullen we deze gegevens niet gebruiken om u te benaderen voor informatie of nieuwsbrieven. Als wij gegevens toch voor een ander doel willen gebruiken, dan zullen we eerst uw toestemming daarvoor vragen. Die toestemming mag u dan ook, zonder nadelige gevolgen, weigeren.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben om onze doelen te realiseren. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële-, fiscale- of andere verplichting nodig is. Na afloop van deze bewaartermijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

U heeft verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens

 1. U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage of correctie van uw persoonsgegevens. Correctie van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als het om objectief foute gegevens gaat: bijvoorbeeld een spelfout in uw naam, of een onjuist adres na verhuizen. Feitelijke gegevens, zoals uw diagnose, kunt u niet wijzigen.
 1. U mag vragen om het vernietigen van uw dossier. U mag dit vragen voor het gehele 6 dossier of voor een gedeelte daarvan. U kunt uw verzoek om uw dossier te laten vernietigen schriftelijk indienen. In principe moet Aliantus gehoor geven aan uw verzoek tot (gedeeltelijke) vernietiging van uw dossier, maar niet in alle gevallen: bijvoorbeeld wanneer uw arts van mening is dat het overduidelijk in uw eigen belang is het dossier of delen daarvan toch te bewaren. Ook als het bijvoorbeeld gaat om financiële gegevens over de facturatie van de zorg moeten deze verplicht 7 jaar bewaard blijven: u kunt niet om verwijdering van die gegevens verzoeken. Ook wanneer het voor iemand anders van groot belang is dat uw dossier bewaard blijft kan uw verzoek tot vernietiging worden geweigerd: bijvoorbeeld om het belang van uw kind in verband met erfelijke ziekten.
 1. U heeft het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u het gebruik van uw gegevens voor sommige doeleinden (tijdelijk) kunt stopzetten.

 2. U heeft het recht uw gegevens in een standaard, elektronisch formaat geleverd te krijgen, zodat u deze aan andere zorgaanbieders kunt overdragen. Indien een andere zorgaanbieder vergelijkbare systemen gebruikt, kan Aliantus uw gegevens ook rechtstreeks aan deze andere aanbieder leveren.

  Aliantus zal geen kosten in rekening brengen om aan deze verzoeken te voldoen, behalve als verzoeken als excessief beoordeeld worden.
 1. Bij Aliantus zelf: u kunt terecht bij de Vestigingsdirecteur van de locatie, of bij een vertrouwenspersoon.
 2. Bij de onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming (contactgegevens boven- en onderaan deze verklaring).
 3. Bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via hun website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Procedure voor het uitoefenen van uw rechten
Als u een verzoek doet zullen we allereerst beoordelen of we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen besluiten uw verzoek niet in behandeling nemen als we uw 7 identiteit niet voldoende kunnen vaststellen. Zo kunnen we u vragen om u fysiek te legitimeren; als u dat niet doet kunnen we uit veiligheidsoogpunt weigeren u inzage te geven in gegevens waarvan wij niet weten of die van u zijn.

Als we uw verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er situaties mogelijk waarin wij uw verzoek alsnog moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt: Dit kan voorkomen in gevallen dat uw inzageverzoek ook persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we uw verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heeft u het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Technisch
Aliantus maakt op haar website alleen gebruik van analytische cookies. Een cookie is een bestandje dat op uw computer, laptop, telefoon of tablet wordt opgeslagen. Cookies kunnen helpen het gebruik van de site makkelijker te maken: zo kan de site bijvoorbeeld specifieke instellingen onthouden. Ook kunnen we het gebruik van onze website in kaart brengen en de kwaliteit van onze website testen,

Naam: Google Analytics
Bron: www.google.com
Omschrijving: Google Analytics meet hoe u de site gebruikt en hoe u deze heeft gevonden. Deze kennis wordt gebruikt om de site te verbeteren. Google Analytics is ingesteld volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens: Bewaartermijn: max. 2 jaar

Tips voor het verwijderen van cookies
U kunt cookies makkelijk verwijderen via uw browser. Hieronder staat een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop u in die browser cookies kunt verwijderen:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Safari

Opera

Microsoft Edge

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring of over hoe Aliantus omgaat met persoonsgegevens, dan kun u deze vragen richten aan:

Aliantus
t.a.v. Maurits van Tienen, Functionaris Gegevensbescherming 
Maurikstraat 49
3701 HC Zeist
privacy@aliantus.nl

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Deze privacyverklaring is versie 1.1 en is gepubliceerd op 21-07-2020.